Obchodní podmínky a GDPR

Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě smluvního vztahu uzavřeného mezi společností Tamara Polanski s.r.o. se sídlem  Dlouhá 1548/5, 400 01 Ústí nad Labem, identifikační číslo 25477315, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Ústí nad Labem, spisová značka: 19932 C a další fyzickou či právnickou osobou (dále jen účastník nebo klient), která projeví zájem o účast na výcviku nebo jiné akci pořádané společností Tamara Polanski s.r.o. (dále jen poskytovatel).

I. Úvodní ustanovení

Poskytovatel v rámci výkonu svého předmětu podnikání nabízí možnost účasti na jednotlivých výcvicích, kurzech či jiných programech tak, jak je nabídka zveřejněna na webových stránkách poskytovatele Tamara Polanski s.r.o.

Nabídka v rozsahu jejich obsahového zaměření, termínu a ceny, případně dalších specifických informací a podmínek, je poskytovatelem zveřejněna na jeho webových stránkách a případně na dalších sociálních sítích, v tisku, nebo jinde na internetu, a je platná výhradně ve znění na webových stránkách poskytovatele, za předpokladu a po dobu trvání jejího zveřejnění. Výjimečně lze sjednat podmínky účasti mezi klientem a poskytovatelem individuálně. 

Veškerá jiná komunikace mezi poskytovatelem a klientem musí vždy být zaznamenána v emailové korespondenci, a to na email poskytovatele uvedený na webu poskytovatele Tamara Polanski s.r.o. nebo v poštovní korespondenci na adresu: Tamara Polanski s.r.o., Vodičkova 699/28, 110 00 Praha 1, ČR.

Poskytovatel je oprávněn plněním práv a povinností plynoucích ze smlouvy pověřit třetí osobu.

Poskytovatel je oprávněn znění těchto podmínek doplňovat či měnit. Tato změna nemá dopad na úpravu práv a povinností poskytovatele a klienta ze smlouvy uzavřené za účinnosti obchodních podmínek ve znění platném ke dni uzavření smlouvy.

Pro práva a povinnosti poskytovatele a klienta při uzavření a plnění smlouvy je určující postavení klienta v návaznosti na skutečnost, zda klient smlouvu uzavírá v postavení spotřebitele definovaném ustanovením § 419 zákona č. 89/2012 občanský zákoník v platném znění, či nikoliv. Pokud klient před uzavřením smlouvy, při uzavření smlouvy či v souvislosti s požadavkem na vystavení platebního dokladu na cenu služeb, neuvede identifikační číslo, pak platí, že takový klient smlouvu uzavřel v postavení spotřebitele. 

Klient bere na vědomí, že některé výukové postupy a metody, s nimiž bude seznámen či které mu budou zpřístupněny poskytovatelem při plnění smlouvy, jsou chráněnými právy duševního vlastnictví třetích osob a obchodním tajemstvím poskytovatele. Klient se zavazuje, že jakékoliv informace o těchto metodách a postupech nesdělí ani nepřístupní třetí osobě. V případě porušení tohoto závazku klient uhradí poskytovateli veškerou škodu, která takovým porušením poskytovateli vznikne. Závazek sjednaný v tomto odstavci se neuplatní pro případ, kdy je předmětem plnění poskytovatele dle smlouvy akce, jejíž podstatou je výuka konkrétních koučovacích postupů a metod za účelem jejich potenciálního a budoucího využití ze strany klienta.

Materiály jsou určeny pouze pro osobní potřebu účastníků. Obsah materiálů mohou účastníci měnit a sdílet mezi účastníky daného kurzu, ale nesmí je kopírovat, rozmnožovat, šířit a používat k jakémukoli účelu bez souhlasu poskytovatele.

Je výslovně zakázáno pořizovat si audio nebo audiovizuální nahrávání akcí.

II. Objednávky a Smlouva

Objednávky lze zasílat e-mailem na adresu vycvik@psychodynamickykouc.eu, hlásí-li se účastník na výcvik Psychodynamický kouč, na adresu vycvik@vztahovykouc.eu, hlásí-li se účastník na výcvik Vztahový kouč, na adresu vycvik@psychosocialnikouc.eu, hlásí-li se účastník na výcvik Psychosociální kouč, a to vždy s předmětem: kód uvedený u určitého vybraného termínu výcviku. 

Objednávky je také možné poslat poštou výhradně na adresu: Tamara Polanski s.r.o., Vodičkova 699/28, 110 00 Praha 1, ČR. V sídle poskytovatele v Ústí nad Labem se objednávky zaslané poštou nepřijímají.  Nebo také vyplněním formuláře na webu společnosti.

Objednávky je možné sjednat i telefonicky a následně potvrdit emailem na e-mailovou adresu poskytovatele, která je uvedena na webu příslušného výcviku, viz výše. Objednávky zaslané na email poskytovatele uvedený na webu Tamara Polanski s.r.o. budou rovněž přijaté. Objednávkou sjednanou telefonicky klient výslovně souhlasí se zpracováním osobních údajů a výslovně souhlasí s obchodními podmínkami společnosti Tamara Polanski s.r.o.

Poskytovatel bude klienta kontaktovat na jím zadané emailové adrese nebo telefonickém kontaktním spojení za účelem vyjasnění termínu, konkrétního obsahu a dalších podmínek účasti klienta na akci, a za účelem ověření zájmu klienta o účasti na ní.

Po vzájemném vyjasnění podmínek akce a ověření zájmu klienta o účasti na ní, poskytovatel zašle klientovi adresnou objednávku k účasti na akci. Adresnou objednávku doručí poskytovatel klientovi emailem, na klientem zadané spojení, přičemž v této nabídce uvede zejména označení akce a termín a místo jejího konání, identifikační údaje klienta či osob jím pověřených k účasti na akci, cenu akce a podmínky její splatnosti a úhrady a dalších specifických ujednání. Tato adresná objednávka se považuje za návrh poskytovatele na uzavření smlouvy. 

Akceptací této objednávky klient výslovně souhlasí se zpracováním osobních údajů a výslovně souhlasí s našimi obchodními podmínkami. 

V případě, kdy zájemce o rekvalifikaci získá dotaci od ÚP, doplácí poměrnou část z ceny rekvalifikačního kurzu, která je uvedena na webu vzdělavatele, aktuální v době podání žádosti dotaci nebo v den objednání. Účastník souhlasí s celkovou cenou kurzu a doplatkem účastníka.

Kurz se koná v případě, že je přihlášeno 4 a více účastníků.

Akceptací této objednávky a úhradou faktury klientem dojde k uzavření osobní kupní smlouvy mezi poskytovatelem a klientem. 

Smlouvou se poskytovatel zavazuje poskytnout klientovi služby spočívající v jeho účasti na akci za podmínek sjednaných smlouvou, klient zavazuje uhradit poskytovateli cenu akce ve výši a za podmínek sjednaných smlouvou, jakož i řádně plnit všechny podmínky akce sjednané smlouvou. Za podmínky sjednané smlouvou se považují podmínky uvedené v nabídce a těchto VOP.

Jednotlivé objednávky jsou evidovány podle pořadí, v němž byly učiněny. Naplní-li se kapacita akce, mají přednost klienti, kteří se přihlásili dříve. O naplnění kapacity bude poskytovatel klienta neprodleně informovat, a to elektronicky, případně i telefonicky.

Účastí na akci klient souhlasí s tím, že bude respektovat tyto obchodní podmínky, pokyny lektora, bude se řídit jeho instrukcemi a zdrží se jakéhokoliv jednání, které by mohlo narušit průběh akce.

Klient je povinen poskytovateli neprodleně doručit veškeré podklady, které byly při uzavření smlouvy ze strany poskytovatele vyžádány. 

Výcvik je pořádán v případě, že je naplněna jeho minimální kapacita tedy 4 účastníci kurzu.

Účast klienta je možná a smlouva potvrzená a místo rezervované připsáním příslušné ceny za objednanou akci klientem na účet poskytovatele uvedený na webu nebo na vystavené faktuře Tamara Polanski s.r.o.

Variabilními symboly jsou uvedeny na faktuře vystavené účastníkovi kurzu, stejně tak číslu účtu určeného pro platby účastníků.

Další podrobnosti klient obdrží před zahájením kurzu.

III. Cena

Cena akce je stanovena cenami uvedenými na webových stránkách poskytovatele v době zaslání nabídky. Potvrzením nabídky klient potvrzuje, že se seznámil s aktuální cenou akce a tuto ve vztahu k dané objednávce akceptuje.

V případě, kdy zájemce o rekvalifikaci získá dotaci od ÚP, doplácí poměrnou část z ceny rekvalifikačního kurzu, která je uvedena na webu vzdělavatele, aktuální v době podání žádosti dotaci nebo v den objednání. Účastník souhlasí s celkovou cenou kurzu a doplatkem účastníka.

Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH tak, jak je na stránkách poskytovatele uvedeno. V ceně nejsou zahrnuty náklady klienta spojené s účastí klienta na výcviku. Tyto náklady jdou výlučně k tíži klienta.

Poskytovatel vystaví klientovi patřičné platební doklady a zašle mu je jako přílohu na uvedenou emailovou adresu klienta nebo je předá osobně účastníkovi. Klient je povinen uhradit poskytovateli cenu akce, a to způsobem a v termínech sjednaných smlouvou. Účast na akci je podmíněna úhradou dané ceny, a to tak, že bude na bankovní účet poskytovatele, uvedený na faktuře, připsána nejpozději tři dny před zahájením akce.

Tudíž jakákoliv bezhotovostní platba se považuje za uhrazenou okamžikem jejího připsání ve prospěch bankovního účtu poskytovatele.

Poskytovatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit zveřejněné ceny akcí, a to bez předchozího upozornění.

Cena akce je splatná jednorázově či ve splátkách dle ujednání mezi účastníkem a společností.

V případě neúčasti klienta na akci nemá klient nárok na poskytnutí náhrady, nedohodne-li se klient s poskytovatelem jinak.

IV. Průběh plnění

V případě, kdy klient pověří/určí k účasti na jednotlivé akci konkrétní osobu, klient odpovídá za plnění a dodržování podmínek akce dle tohoto článku 4. těchto obchodních podmínek takovou osobou.  O konkrétním určení osoby pověřené klientem k účasti na akci je klient povinen poskytovatele v předstihu vyrozumět.

Poskytovatel je oprávněn změnit jednostranně podmínky akce, tedy změnit místo či čas konání akce či osobu lektora/kouče, a to za předpokladu, že o této změně klienta emailem vyrozumí a kdy tato změna nebude mít negativní dopad na účel a obsah dotčené akce.

Klient je povinen při své účasti na akci vystupovat a jednat tak, aby nebyl narušen její průběh, příp. rušeni její ostatní účastníci či lektor.  Poskytovatel je oprávněn klienta vyloučit z účasti na akci v případě, kdy klient průběh akce naruší způsobem nevhodným jejímu zaměření či jednáním odporujícím zásadám slušného chování; zejména dostaví-li se klient na akci pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek, bude-li nevhodně oblečen nebo dokonce nahý, bude-li vulgární, nebo bude urážet či mít nevhodné, sexistické, urážející, rasistické či dehonestující poznámky k osobám vedoucím akci, na ní přednášejícím či k dalším účastníkům. Obdobně je poskytoval oprávněn postupovat v případě, kdy klient bez vážného důvodu nebude dodržovat pravidla či postupy dané akce. V případě vyloučení klienta z průběhu akce nemá klient nárok na vrácení ceny akce, a to ani její části.

Klient bere na vědomí, že akce může být emocionálně náročná a že v takovém případě může kohokoliv ze skupiny požádat, aby se o něho postaral, nebo si udělat přestávku, či vznést dotaz do pléna. Pokud bude klient cítit mimo trénink vyloženě negativní emoce, jako je agresivita, vztek, velký smutek, které těžko ovládá, může to oznámit skupině či lektorovi, aby je mohl zpracovat. 

Klient, který nastupuje na akci, musí být zdráv. Za svoje zdraví bere na sebe veškerou zodpovědnost.

V. Výpověď smlouvy a storno

Klient má možnost e-mailem s okamžitou účinností vypovědět smlouvu o účasti na akci, a to nejpozději 5 pracovních dnů před datem konání akce, a to z jakéhokoliv důvodu či bez uvedení důvodu.

Poskytovatel je oprávněn smlouvu, jejímž obsahem je poskytnutí služeb sjednané akce, s okamžitou účinností vypovědět z důvodu závažného či opakovaného porušení povinností sjednaných smlouvou a těmito obchodními podmínkami ze strany klienta.

Smlouva zaniká okamžikem doručení výpovědi kterékoliv ze smluvních stran druhé smluvní straně, na její zadané kontaktní e-mailové spojení ve smlouvě nebo v těchto podmínkách. V případě, kdy smlouvu vypoví poskytovatel, je ve výpovědi povinen uvést řádný výpovědní důvod.

Poskytovatel je oprávněn smlouvu, jejímž obsahem je poskytnutí služeb sjednané akce, s okamžitou účinností vypovědět v případě, kdy z důvodů, které není schopen sám ovlivnit, nebude schopen služby akce klientovi řádně poskytnout či pokud se k účasti na akci nepřihlásí minimální požadovaný počet osob. V takovém případě je poskytovatel o této skutečnosti povinen klienta bez zbytečného odkladu vyrozumět a nabídnout mu jiný vhodný termín.  

Kurz se koná v případě, že je přihlášeno 4 a více účastníků.

V případě, kdy se poskytovatel s klientem nedohodnou na náhradním termínu akce, je kterákoliv ze stran oprávněna smlouvu vypovědět, přičemž smlouva zaniká ke dni doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně. Poskytovatel je povinen klientovi bez zbytečného odkladu po zániku smlouvy vrátit klientem uhrazenou cenu akce, a to dohodnutým způsobem.

V případě, kdy k zániku smlouvy dojde ze strany klienta v období méně než dvacet čtyři (24) hodin před okamžikem zahájení akce, vzniká poskytovateli nárok na úhradu plné výše ceny akce. 

Nárok poskytovatele na úhradu ceny akce tak, jak je pro případ předčasného zániku smlouvy odůvodněn tím, že uzavřením smlouvy poskytovatel započíná s přípravou plnění služeb, dále je sjednán s přihlédnutím k nákladům, které poskytovatel počínaje uzavřením smlouvy vynakládá na zajištění materiálního a lidského odborného zázemí a zdrojů nezbytných pro vlastní realizaci akce. 

Výpověď smlouvy pouze co do části nebo kvality sjednaných služeb je nepřípustná.

Nevypoví-li poskytovatel smlouvu a klient se akce z jakéhokoli důvodu nezúčastní, klient uhradí 100 % ceny akce jako smluvní pokutu.

VI. Další ujednání

Osvědčení MŠMT ČR o úspěšném absolvování akce není vystaveno automaticky a je podmíněno splněním závěrečné zkoušky a přítomností po celou dobu trvání akce.  

V případě, že účastník během kurzu zjistí zásadní nedostatek v jeho pořádání, je nutné, aby se ihned telefonicky či e-mailem spojil se společností Tamara Polanski s.r.o. za účelem zajištění nápravy.

Pokud vztah uzavřený smlouvou obsahuje zahraniční/mezinárodní prvek, pak platí, že tento vztah se řídí českým právem, a to zákonem č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník v platném znění. 

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na stránkách poskytovatele v den uzavření smlouvy. Uzavřením smlouvy klient potvrzuje, že se s jejich zněním podrobně seznámil, souhlasí s nimi a přijímá je. 

V případě, kdy účastník získá na rekvalifikační kurz dotaci od Úřadu práce je smlouva se společností Tamara Polanski s.r.o. uzavřena dnem doručení Potvrzení o úhradě ceny rekvalifikačního kurzu nebo jejím příslibem. 

Ukáže-li se, že některé ustanovení smlouvy nebo těchto obchodních podmínek není z pohledu právních předpisů platné, účinné nebo vymahatelné, nemá tato skutečnost vliv na platnost, účinnost nebo vymahatelnost ostatních ustanovení.

VII. Závěrečná ustanovení

Potvrzením nabídky a uhrazením platby za akci společnosti Tamara Polanski s.r.o. potvrzujete, že jste seznámen/a s našimi obchodními podmínkami a že je v celém rozsahu přijímáte. Obchodní podmínky společnosti platí i v případě sjednání dotace od úřadu práce. Účastník odesláním zájmu o dotaci od úřadu práce souhlasí také s Obchodními podmínkami společnosti Tamara Polanski s.r.o. 

Poskytovatel je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi obchodních podmínek zveřejní na svých internetových stránkách.